Hur upptäcks cystnjurar?

För dem som inte misstänker eller vet att de har anlag för cystnjurar, tar det ofta många år innan sjukdomen upptäcks.

De första symtomen brukar vara förhöjt blodtryck eller återkommande urinvägsinfektioner. Lite längre fram i livet kan det uppstå smärta eftersom cystorna växer och tar allt mer plats. Vid 30 års ålder har ungefär hälften av alla med cystnjurar konstaterat åtminstone ett av symtomen på sjukdomen. Vid 55 års ålder behöver nästan hälften dialys eller njurtransplantation för att överleva. Sjukdomens svårighetsgrad och hur snabbt den utvecklas är mycket individuellt. Vägledning kan fås genom att studera familjehistoriken. Eftersom det ofta är samma mutation som påverkar alla inom en släkt brukar sjukdomsförloppet vara likartat inom familjen, fast även här förekommer betydande avvikelser.