Tidiga och sena symtom på cystnjurar

När cystorna börjar växa i njurarna kan flera problem uppstå:

• högt blodtryck
• smärta
• blod i urinen
• njursten
• urinvägsinfektioner
• nedsatt njurfunktion

Högt blodtryck (hypertoni)

Högt blodtryck är ofta det första tecknet på cystnjurar. Men en blodtryckshöjning brukar inte ge några tydliga symtom och personen känner sig ”frisk”. Men det är skadligt för njurarna att gå med ett obehandlat högt blodtryck så det är av största vikt att den som har cystnjurar har ett väl kontrollerat blodtryck.

Värk och smärta

Smärta i buken, sidan eller nedre delen av ryggen kan vara ett tidigt symtom på cystnjurar. Ibland är smärtan intensiv och ihållande, men ofta är den mer diffus och kortlivad. Vanliga orsaker till smärta i samband med cystnjurar kan vara att en cysta blir större eller att den brister och orsakar en blödning. Smärtan kan även bero på njursten (se nedan).

Blod i urinen (hematuri)

Blod i urinen kan vara ett annat tidigt symtom på cystnjurar. Även om det ger en smärta som ibland kan vara intensiv, är det vanligtvis inte ett allvarligt problem eftersom de flesta fall kommer att lösa sig inom en vecka utan behov av behandling. Det är dock viktigt att kontakta sin läkare vid upptäckt av blod i urinen.

Njursten

Att ha cystnjurar ökar risken för njursten. Mindre njurstenar kan passera ut ur njurarna utan att orsaka några symtom, men större stenar kan blockera urinledarna (rören som ansluter njuren till urinblåsan) och orsaka problem. Det kan vara intensiv smärta i ryggen eller sidan av buken, illamående, behov att kissa oftare än normalt eller blod i urinen.

Urinvägsinfektioner (UVI)

Urinvägsinfektioner delas in i två varianter – nedre och övre urinvägsinfektioner. En nedre infektion utvecklas i urinblåsan eller urinrören (rören som transporterar urin ut ur kroppen). En övre urinvägsinfektion utvecklas i njurarna eller urinledaren. Cystnjurar ökar normalt risken att utveckla övre urinvägsinfektioner. Symtomen kan vara feber eller frossa, illamående, kräkningar eller diarré. Vid cystnjurar är det viktigt att behandla en urinvägsinfektion för att stoppa smittspridning till cystor i njurarna.

Nedsatt njurfunktion (kronisk njursjukdom (CKD))

De flesta med cystnjurar kommer så småningom att förlora en stor del av sin njurfunktion. Förlust av njurfunktion orsakad av njurskada kallas kronisk njursjukdom (CKD, Chronic Kidney Disease). CKD brukar inte orsaka symtom förrän den har nått ett framskridet stadium och cirka 75 procent av njurfunktionen redan har gått förlorad. Symtom på njursvikt är trötthet, dålig aptit och viktnedgång, svullna anklar, fötter eller händer, andnöd, ett ökat behov av att kissa speciellt nattetid, kliande hud, illamående, erektil dysfunktion, utebliven menstruation och koncentrationssvårigheter.

fördjupning

olika stadier
av njursjukdom  

Olika stadier av njursjukdom

Njurfunktionen brukar indelas i olika stadier, där CKD1 är första steget då man fortfarande har normal njurfunktion men något annat fynd tyder på njursjukdom, till exempel att ett ultraljud kan ha påvisat cystor på njurarna. CKD5 är sista stadiet – terminal njursvikt, då njuren knappt har någon funktion kvar. Njurfunktionen kan mätas på olika sätt, men anges oftast som måttet eGFR (estimated/uppskattad GFR) som mäts i ml/min/1,73 m2. Man har då tagit ett värde på njurfunktionen, och relaterat det till kroppsytans storlek, vilket anses mer exakt.

Även om njurfunktionen har försämrats betydligt har patienten sällan några symtom innan njurarnas funktion är gravt nedsatt, nivå CKD4. Då är skadan sedan länge redan skedd och det finns inget att göra för att få tillbaka en bättre funktion. Däremot då njurfunktionen är lätt eller måttligt nedsatt kan ett förebyggande hälsoarbete, inklusive behandling av förhöjt blodtryck förlänga tiden till de senare stadierna av njursjukdom.